201704_Shinsen

201704_Shinsen

東京 神泉の記録

Shinsen, Tokyo